POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W FIRMIE SQUARE SPHERE TECHNOLOGY ADAM KAJOCH

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polityka bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 2

1. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, bezpieczeństwo systemów informatycznych do przetwarzania danych.

§ 3

1. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć zapewnieniu realizacji celów i obowiązków wskazanych w RODO. Celem polityki bezpieczeństwa jest wskazanie działań, jakie należy wykonać, oraz wskazanie zasad i procedur, które należy stosować, aby właściwie wykonać obowiązki administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych.

ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

§ 4

1. W SQUARE SPHERE TECHNOLOGY Sp. z o.o. przetwarzane są w szczególności dane osobowe klientów, podwykonawców oraz kontrahentów zebrane w zbiorach danych osobowych. Dane te są przetwarzane zarówno w postaci dokumentacji papierowej jak i elektronicznej.
2. Na Politykę bezpieczeństwa składają się dokumenty dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych takie jak:
1) Procedura dostępu do danych przez osoby, których dane dotyczą;
2) Opis środków bezpieczeństwa niezbędnych do ochrony danych;
3) Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
4) Rejestr czynności przetwarzania;
5) Instrukcja wykorzystania zasobów informatycznych;
6) Wzór klauzuli informacyjnej dla klientów i kontrahentów;
7) Wzór klauzuli informacyjnej dla podwykonawców;
8) Wzór umowy powierzenia – w związku ze współpracą z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przetwarzania powierzonych im danych.

§ 5

1. Politykę bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do:
a. danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług;
b. informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych;
c. innych dokumentów zawierających dane osobowe.

WYKAZ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

§ 6

1. Posiadane zbiory danych:
1) Klienci;
2) Podwykonawcy;
3) Kontrahenci;
4) Baza kontaktów;
5) Uczestnicy akcji promocyjnych.

2. Zasadą przyjętą i przestrzeganą przez administratora danych jest przetwarzanie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne do deklarowanego celu przetwarzania. Należy unikać przyjmowania danych osobowych, które nie są potrzebne do realizacji celu, a w przypadku ich pozyskania przyjmuje się zasadę trwałego usunięcia zbędnych danych.

§7

1. Zasady wskazane w Polityce bezpieczeństwa i pozostałych dokumentach ochrony danych osobowych wiążą administratora danych, który zobowiązany jest:
a. do dbałości o ochronę danych osobowych i ściśle przestrzegać zasad określonych w polityce i pozostałych dokumentach,
b. do zapoznania się z treścią RODO,
c. rozpoznawania i niezwłocznego reagowania na zagrożenie lub naruszenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

Wykaz budynków, pomieszczeń i stref do przetwarzania danych osobowych

§ 8

1. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie firmy oraz w siedzibie biura rachunkowego, świadczącego na rzecz SQUARE SPHERE TECHNOLOGY Sp. z o.o. usługi księgowo-kadrowe, będącego jednocześnie Procesorem danych osobowych.

Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
l.p.
Zbiory danych
Pomieszczenie
Zabezpieczenia
Siedziba firmy – lokale biurowe przy ul. Geodetów 1, 64-100, Leszno
1.
1) Klienci;
2) Podwykonawcy;
3) Kontrahenci;
4) Baza kontaktów;
5) Uczestnicy akcji promocyjnych.

Lokale biurowe, w którym mieści się siedziba firmy: lokale biurowe przy ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno.
Wejście do lokalu biurowego zabezpieczone drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz, do którego dostęp posiada właściciel.

Biuro Rachunkowe MATT Sp. z o.o.

1) Klienci;
2) Podwykonawcy;
3) Kontrahenci;

Lokal biurowy, w którym mieści się biuro rachunkowe: ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

 

Polityka bezpieczeństwa